• +90 535 495 06 97
  • av.istemihan@hotmail.com
  • Şehit Mustafa Mahallesi 3501 Sk. Ekerhanlıoğlu İşhanı Kat 1 no:101 Tarsus/Mersin

İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemesi Avukatı (Tarsus)

İş ve İşci Mahkemesi Avukatı (Tarsus); İş davalarının tüm süreçlerinin devam ettiği ve görüldüğü yer iş mahkemelerinde davalıyı veya davacıyı savunan avukatlara denilir. İş mahkemesi avukatları ileri decede iş hukuku bilgileri ve deneyimleri vardır. İş mahkemeleri iş hukuku kanun bütünlüğü içerisinde iş hukuku konuları ile ilgili yetkili mahkemelerdir. Çalışanların iş yerinde maruz kaldığı haksızlıklar Yeni iş hukuku ve çalışanların hakları; Çalışanların iş yerinde karşılaşacağı durumlar içerisinde çalışmaya devam ederken yaşanan mobbing işçiye iş verenin uyguladığı psikolojik cebir, şiddet ve baskı yüzünden işçinin iş sözleşmesini feshetmesinde haklı olup olmadığı; işçiye iş verenin fiziksel şiddet ve cebir uygulaması gibi uygunsuz durumların çözümü ve sonuca ulaştırılması konuları iş hayatında çok yeni değildir.

İnsanlık tarihi kadar eskidir ama kanunlarda ve yasa uygulamalarında yeni gündeme gelmektedir. Hukuk ofisimiz, yıllardır bu tür konularda gerek yasaların oluşması, gerek uygulamada yer bulması için çaba gösteren kurumların başında gelmektedir. Çalışma hayatına ilişkin mevzuata hakim, sonuç alabilen, uzman bir ekibe sahibiz.
İş Hukukunda iş sözleşme şartları ve feshi
Ayrıca işten çıkarılmalar konusunda, iş sözleşmesinin feshi ve iş sözleşme şartlarının değiştirilmesi ve çalışanın işe alınma nedeni olan yetenek ve beklentilerinin dışında görev ve yetki verilerek başarısız gösterilme çabaları işveren tarafından uygulanan bir yöntemdir. Bu durum içerisinde olan çalışanın tüm haklarının nasıl korunabileceği ve tazmin edilebileceği, uygulama deneyimi yüksek bir uzman ekibe sahibiz. İşveren ile karşı karşıya kalan çalışanın savunmasız olmadığı ve yalnız olmadığını tüm müvekkillerimiz (yol arkadaşlarımız) bilmektedir.
Muhtemel İş Hukukuna Aykırılık
Her aşamada bilgilendiren ve çalışanın karşı karşıya olabileceği muhtemel hukuka aykırılıkları daha başlangıç aşamasında ortaya koyan ve beklentiler ile sonuçlar arasında farkı minimize eden “DENEYİMİMİZ” sayesinde istenilen sonucu ala bilmekteyiz. Her davanın farklı bir dava olması nedeni ile; yol arkadaşımız için yola yeniden –ve onunla birlikte çıkmayı görev edinen anlayışımız, bizi her zaman başarıya götüren tek prensibimizdir.

Hizmet akdi işveren tarafından haksız yere feshedilen veya çeşitli nedenlerle sonlandırılan işçiler ferdi işçilik haklarını talep ve dava etmeleri en doğal haklarıdır. İstemihan KÖKSAL HUKUK BÜROSU yukarıdan beri ifade etmeye çalışılan prensipler, süreklilik arz eden uygulamalardan süzülen tecrübeye göre çalışma hayatında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesini kuvvetle tavsiye eder.

Tarsus İş Mahkemesi Avukatı (Mersin)

Yeni iş hukuku genel bilgileri
İş verenin, iş sözleşmesini feshetmesi durumunda; bu feshin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığını ispat külfeti işverene aittir. Yani iş veren iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispat etmek zorundadır. Haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığı düşünülen durumlarda, iş sözleşmesinin iş veren tarafından feshinden itibaren işe iade davasının derhal açılması gerekir. Bu davanın açılabilmesi o iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve işçinin aynı iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması gerekir.
Eğer Toplu iş sözleşmesi var veya taraflar arasındaki hizmet akdinde aksi bir hüküm var ise minimum 30 işçi çalışması şartı aranmaz.

İşe iade davası

İş Mahkemesi Avukatı: İşe iade davası sonucunda akdin feshinin haksız olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde işçi, işe başlamak üzere süresi içerisinde işverene başvurmak zorundadır. Bu başvuru gerçekleşmezse işçi çalışma hakkını kaybeder. Süresinde müracaat üzerine işveren eğer işçiyi işe başlatmaz ise, 4 aylık brüt ücret tutarında Tazminat ödemek zorundadır. İşçinin Kıdem Tazminatına hak kazanabilmesi için işverenin işinde asgari 1 yıl, İhbar Tazminatına hak kazanabilmesi için ise asgari 6 ay çalışması gereklidir. Hizmet akdi haksız nedenle feshedilen işçinin çalışması 6 aya kadar ise 2 hafta, 1,5 yıla kadar sürmüş ise 4 hafta, üç yıla kadar sürmüş ise 6 hafta ihbar öneli verilmeli; eğer bu önel verilmez ise işveren, bu sürelere tekabül eden miktar kadar İhbar Tazminatı ödemek durumundadır.

İşçilerin işverenler aleyhine açabilecekleri ve 7 ana başlıktan oluşan hakları şunlardır;

  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Hafta Sonu Fazla Mesai Alacağı
  • Dini ve milli bayramlarda yapılan mesailer
  • Yıllık ücretli izin alacağı
  • Nihayet işçiye ödenmemiş aylık ücretler

Yukarıdaki sıraladığımız her olayın özelliğine göre değerlendirip dava ve tahsil edilebilir. Süreli iş sözleşmesinin süresi dolmadan işten çıkarılan işçi belirli süreli bir sözleşmeyi süresi dolmadan ve haksız yere fesheden işveren, Kıdem ve İhbar Tazminatlarına ilaveten, kalan sürenin ücretlerini de işçiye ödemek durumunda kalır. İşçi işten çıkarılmış ise kesinlikle hakkını aramalıdır. Ülkemizde bu tür olaylarla maalesef çok karşılaşabiliyoruz. 4857 sayılı İş Kanununu 25. Maddesinde sayılan haklı nedenlerle işçisini işten çıkartan işveren Kıdem ve İhbar Tazminatı yükümlülüğünden kurtulur. Aynı Kanunun 18. Maddesinde belirtilen geçerli sebeplerle işçisinin akdini fesheden işveren Kıdem ve İhbar Tazminatı ödemek zorundadır.

İş sözleşmesinin devam ettiği sürede işçiden alınan ibraname

İşe girerken boş kağıda atılan imzanın üzerinin doldurulması şeklinde ya da iş sözleşmesinin devam ettiği sırada işçiden alınan ibraname geçersizdir. Eğer alacak türleri yazılan böyle bir belge var ise bu, avans olarak değerlendirilebilir. İş akdinin feshinden ve işçilik haklarının ödenmesinden sonra yapılan ibranameler geçerlidir.

İşveren çalışma koşullarında yapacağı önemli değişiklikleri işçiyi işten çıkarması

İşveren çalışma koşullarında yapacağı önemli değişiklikleri işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçi 6 iş günü içerisinde bu değişikliği kabul etmediğini işverene bildirebilir. Bu durumda işveren bu değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ileri sürer ve bildirim öneline uyarak sözleşmeyi sonlandırabilir. Buraya kadar İş Mahkemesi Avukatı neler yapar haklarınızı nasıl korur bilgi sahibi olmuşsunuzdur umarız. Mersin ve Tarsus’da bu konuda uzaman birçok avukat vardır.

Kıdem ve ihbar tazminatları zaman aşımı süresi

İş Mahkemesi Avukatı: Kıdem ve İhbar Tazminatlarında Zaman aşımı süresi 10 yıl olup, bu süre akdin feshi tarihinden itibaren işlemeye başlar. Diğer işçilik alacaklarında ise zaman aşımı süresi 5 yıldır.  Kıdem ve ihbar Tazminatı miktarları giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.